නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

නිර්මාණ

01. නිර්මාණය

එන්නත් අච්චු ගැසීම

02. ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින්

පැමිණෙන ද්රව්ය පරීක්ෂා කිරීම

03. එන ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව

ගබඩා කිරීම

04. ගබඩා කිරීම

එකලස් කිරීම

05. එකලස් කිරීම

අතරමැදි පූර්ණ පරීක්ෂාව

06. අතරමැදි පූර්ණ පරීක්ෂාව

ඇසුරුම් කිරීම

07. ඇසුරුම් කිරීම

ගබඩා කිරීම

08. ගබඩා කිරීම

නැව්ගත

09. නැව්ගත කිරීම